Mofema Spółka SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest internacjonalizacja produktu – telemedycznego systemu PregnaLIFE24 do świadczenia usługi monitorowania dobrostanu płodu na rynku USA. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych na rynek amerykański oraz wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.

Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy eksperckiej o rynku amerykańskim, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji, potencjalnych odbiorcach, warunkach wprowadzania produktów na rynek.

Wartość projektu: 180 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 180 000 PLN

Postępowania ofertowe w ramach projektu:

Nazwa Termin Ogłoszenia Termin zakończenia Dokumenty do pobrania
Doradztwo związane z uzyskaniem certyfikacji dla produktu: telemedyczny system PregnaLIFE24 do monitorowania dobrostanu płodu na rynek USA.  26/05/2022 10/06/2022

1. 2022-05-26 zapytanie_ofertowe_uslugi_certyfikacja_USA – English translation

2.ZAŁĄCZNIKI -2022-05-26 zapytanie_ofertowe_uslugi_certyfikacja_USA – English translation

Mofema S.A. z siedzibą w Krakowie (Plac na Groblach 5/15) wybrała ofertę spółki RASC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (al. Jana Pawła II nr 27). Oferta spółki RASC sp. z o.o. uzyskała największa liczbę punktów zgodnie z kryteriami zapytania ofertowego. Kwota oferty to: 108 000 PLN netto. Przedmiotem oferty są usługi doradztwa związanego z uzyskaniem certyfikacji, w ramach wprowadzania produktu – telemedyczny system PregnaLIFE24 do monitorowania dobrostanu płodu na rynek USA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (link do pliku).